Một số chuyên đề đào tạo và huấn luyện:

LÃNH ĐẠO – QUẢN LÝ

1. Mô hình quản trị, tổng quan hoạt động của doanh nghiệp

3. Chiến lược công ty; Tầm nhìn – Sứ mệnh

3. Định vị và chiến lược thương hiệu

4. Văn hóa doanh nghiệp

5. Quản lý chuỗi cung ứng

6. Quản trị khủng hoảng

7. Quản trị xung đột và tranh chấp

8. Kỹ năng quản lý thời gian

NHÂN SỰ

1. Huấn luyện và đào tạo nhân viên

2. Tuyển dụng và bổ nhiệm

3. Quy hoạch nhân sự

4. Đánh giá hiệu quả lao động của nhân viên

SALE – MARKETING – PR

1. Chiến lược Marketing

2. Marketing và quan hệ công chúng

3. Xây dựng bộ phận marketing trong doanh nghiệp

4. Nghệ thuật chăm sóc khách hàng

5. Nghệ thuật bán hàng

6. Kỹ năng quản trị truyền thông và tiếp xúc báo chí

7. Kỹ năng tổ chức sự kiện, xây dựng chương trình truyền thông

8. Xây dựng, triển khai hệ thống thương mại điện tử

PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH

1. Pháp luật về doanh nghiệp, thương mại và đầu tư

2. Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh – thương mại và phòng ngừa rủi ro

3. Pháp luật về mua bán sáp nhập doanh nghiệp và nhượng quyền thương mại;

4. Pháp luật về thuế và các thủ tục về thuế liên quan đến doanh nghiệp;

5. Pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại doanh nghiệp;

6. Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN